СтаттіМ.Г. Коробов. ФІЗИЧНЕ ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Науково-методичний вісник № 53. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017


Побудова і розвиток держави неможлива без патріотичного виховання та її громадян. Тому на сучасному етапі в Україні патріотичне виховання розглядається як один з найважливіших компонентів політичної соціалізації. Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.
Становлення України як незалежної держави супроводжується складними соціально-економічними, морально-етичними, екологічними та іншими проблемами, які призвели до погіршення фізичного, психічного та матеріального стану переважної більшості населення.
Сьогодні як ніколи раніше фізична культура і виховання підростаючого покоління повинні бути орієнтованими на забезпечення їх здорового майбутнього. Саме тому актуальним постає раціональна організація педагогічного процесу викладання фізичної культури у загальноосвітніх  навчальних закладах.
Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
Реалізація цих завдань має вирішуватися за напрямками:
v    створення в навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя дітей та учнівської молоді;
v    організацію оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спортивних школах, клубах за інтересами;
v    стимулюванням до самостійних фізичних вправ та до виконання домашніх завдань з фізичної культури.
Важливо дотримуватись вимог щодо проведення фізкультурних хвилинок під час уроків, які потребують підвищеної уваги та значного інтелектуального напруження. Звісно, це не має прямого впливу на процес фізичного розвитку, але дозволяє «перезавантажити» увагу учнів, зняти зайве навантаження, підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяючи збереженню здоров’я дітей.
Для залучення учнів до занять у спортивних гуртках, секціях, як однієї з форм рухової активності, доцільно співпрацювати з дитячо-юнацькими спортивними школами, представляючи їм на пільгових умовах базу для проведення занять, в свою чергу маючи можливість використовувати їх обладнання для проведення уроків фізичної культури, а також запрошувати представників дитячих юнацьких спортивних шкіл на батьківські збори. Під час проведення спортивно-масових заходів бажано проводити показові виступи вихованців спортивних гуртків, секцій для ознайомлення дітей з видами спорту, які культивуються на базі дитячих юнацьких спортивних шкіл.
Усі внутрішні змагання є частиною загального плану роботи навчального закладу і проводяться у відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів, затвердженого директором.
Змагання мають проводитись організовано та урочисто, за участю педагогічного колективу, батьків і громадськості. При цьому особливу увагу
необхідно приділити питанням безпеки та попередження травматизму дітей, обов’язкового лікарського контролю. Спортивно-масові заходи, які проводяться за участю дітей та учнівської молоді установами і організаціями, що не належать до системи освіти, мають бути узгоджені з управліннями (департаментами) освіти і науки держадміністрацій та проводитись у позаурочний час.
                Одним з прикладів гармонійного поєднання урочної та позакласної роботи може бути досвід роботи  Лизня В.М., учителя фізичної культури Мар’янівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради .
Тема досвіду: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з фізичної культури на основі інноваційних технологій навчання».
Досвід вивчався науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та схвалений вченою радою інституту.
Інноваційна педагогічна діяльність Віктора Михайловича Лизня спрямована на вдосконалення форми підготовки і проведення уроку вчителем (спеціальне обладнання, технічні засоби навчання, технології і ресурси інтернету, нестандартні пристрої  тощо).
Він закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна у 1990 році за спеціальністю «Вчитель фізичного виховання», педагогічний стаж більше 30 років. Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель».
Досвід відображає надбання багаторічного творчого пошуку вчителя оптимальних шляхів досягнення найкращих результатів у засвоєнні учнями навчального матеріалу з фізичної культури. Вчитель постійно урізноманітнює методи й прийоми проведення уроків, використовує інтерак-тивні форми роботи з учнями, виготовляє нестандартне спортивне обладнання.
                Методологічна основа  досвіду базується на сучасних концепціях становлення та розвитку особистості, зокрема концептуальних положеннях сучасної педагогічної науки про сутність і значення фізичного виховання у всебічному розвитку особистості.  Теоретичним підґрунтям стали праці М.М.Амосова, Г.Л. Апанасенка, Л.В. Волкова, О.Д. Дубогай, Т.Ю. Круцевич, Б.М. Шияна та ін.
Інноваційність досвіду:
v    запровадження ігрових та навчальних завдань на основі авторських розробок,  у процесі яких учень має можливість  виконувати певні вправи за кількістю повторень на порядок більшу кількість разів;
v    використання власних пристроїв в основній частині уроку як елементів активного відпочинку після найбільш інтенсивних навантажень.
Лизнем В.М. успішно використовуються нестандартні рухливі ігри для розвитку витривалості, швидкості сили, спритності тощо.
Більшість уроків фізичної культури Лизень В.М. проводить на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню організму дітей.
Лизень В.М. працює творчо, постійно знаходить нові підходи та елементи інноваційних технологій для підвищення ефективності уроків та мотивації учнів.
Модернізувати урок фізичної культури, посилити мотивацію школярів до активності під час навчального процесу допомагає Віктору Михайловичу використання різних пристроїв: використання сигналізатора під час виконання учнями вправ із згинання рук, застосування електроподавача тенісних м’ячиків, приладу для обліку кількості пройденої дистанції, стабілізуючого парашуту для розвитку швидкості тощо.
У школі є спортивна кімната з настільного тенісу. Крім звичайних столів, Віктор Михайлович обладнав один із столів електроподавачем м’ячів для настільного тенісу власного конструювання. За допомогою такого пристрою коефіцієнт корисної дії учня на занятті зріс у рази тому, що кількість повторень тієї чи іншої вправи значно стала більшою за одиницю часу. Навченість школярів значно зросла.
Віктор Михайлович проводить майстер-класи для слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо впровадження елементів інноваційних технологій на уроках фізичної культури (електронний вимірювач пройдених кросових та легкоатлетичних дистанцій, пристрій для вимірювання гнучкості, система для автоматичної регульованої подачі м’ячів  для настільного тенісу тощо). Він проводив урок фізичної культури в 6 класі за навчальним модулем «Легка атлетика». Інноваційною складовою уроку було проведення гри «Лапта» та застосування різних технічних пристроїв.
У школі систематично проводяться спортивні змагання. В окремих змаганнях беруть участь діти й батьки.
Велику роботу вчитель фізкультури проводить у рамках олімпійського  тижня, в якому беруть участь учні 1-11 класів.
«День здоров’я» Лизень В.М. проводить у квітні на шкільному стадіоні з використанням естафет з модуля «Легка атлетика», спортивні змагання в спортивному залі – «Ну-мо хлопці!», «Мама, тато, я – спортивна ми сім’я», «Спорт – це життя» з модулів, що є в розділі «Спортивні ігри». У своїй практиці часто проводить змагання-товариські зустрічі з футболу, волейболу, баскетболу.
Команди школи були переможцями та призерами змагань різних рівнів. Неодноразово виборювали перші місця на районних,  обласних та брали участь у Всеукраїнських змаганнях.
         Лизень В.М. забезпечує високу результативність своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, виконують вікові нормативи.
Він бере активну участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури. Проводить відкриті уроки. Передає досвід молодим колегам. Як член обласної творчої групи вчителів фізичної культури Лизень В.М. допомагав у підготовці та проведенні обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізичної культури.
Висновки:
1. Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей.
2. Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.
 3. Лизень В.М. ділиться досвідом роботи з проблемної теми через відкриті уроки, заходи.
4. Позитивні результати дає використання інноваційних розробок у вихованні і навчанні дітей:
v  підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання та рівень навчальних досягнень;
v  збільшилась кількість учнів, які приймають участь в інтелектуальних та творчих конкурсах;
v  підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;
v  підвищився рівень креативного та критичного мислення;
v  ефективна творча робота в групах, парах;
v  збільшилась кількість  дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності;
v  підвищується рівен  вихованості учнів.    
Стан викладання фізичної культури та захисту Вітчизни у загальноосвітніх навчальних закладах
У поточному році науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни було проведено вивчення стану викладання відповідних предметів в закладах освіти Устинівського та Бобринецького районів з проблеми «Науково-методичне забезпечення викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни».
Відділом освіти, молоді та спорту Устинівської,  відділом освіти Бобринецької райдержадміністрацій, районними методичними кабінетами проводиться достатня робота з фізичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів.
Значна увага надається також проведенню систематичної роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді, удосконаленню роботи зі спортивно обдарованими дітьми. Видані відповідні накази та належним чином проводиться спортивно-масова робота, чітко виконується календар спортивних змагань поточного навчального року.
Значні досягнення Устинівського району є в обласних змаганнях «Захисник Кіровоградщини», у  яких команди школярів два роки підряд виборювали друге і третє місця.
У фінальних змаганнях «Олімпіада Кіровоградщини» спортсмени Устинівського району посіли 5 місце.
В рамках святкування Дня Збройних Сил України в Устинівській        ЗШ І-ІІІ ступенів відбувся конкурс строю і пісні серед учнів 5-11 класів. Перед початком конкурсу відбулася святкова лінійка, присвячена 25 річниці Збройних Сил України. Учасники заходу вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, які загинули в зоні антитерористичної операції, хвилиною мовчання.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації «Про реалізацію у 2017 році заходів щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у навчальних закладах області» в Устинівському районі 20 квітня 2017 року на базі Устинівської ЗШ І-ІІІ ст. відбувся районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацько-військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь 10 шкіл району.
В районі започатковані кубки пам’яті воїнів-афганців «Козацький гарт», кубок пам’яті з футболу двічі Героя Радянського Союзу О. Ю. Мазуренка, кубок пам’яті учасників АТО з волейболу, кубок пам’яті  Осіпова і Стеріна з баскетболу.
Учасникам було запропоновано майстер-клас з розбирання і збирання автомата АК-74, який представили призери змагань.
Про життя і загибель земляків – героїв АТО – Віталія Федитника й Ігоря Правосудька у віршованій формі розповіли учні Докучаєвської            ЗШ І-ІІІ ступенів. Учасники гри з гідністю та відповідальністю проходили змагання з різних етапів гри «Джура»: конкурс пісні і строю, рятівник, стрільба, туристичні перешкоди.
У Бобринецькому районі в минулому навчальному році проведено районну спартакіаду серед школярів із восьми видів спорту. У змаганнях взяли участь 676 учнів: збірні команди навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – 3111 №1, Бобринецької загально-освітньої школи №5, Витязівської, Кетрисанівської, Тарасівської, Свердловської і Червонопільської. Переможцями районної спартакіади серед загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів стали учні НВК «Бобринецька гімназія – ЗШ №1», друге місце посіли учні Бобринецької ЗОШ №5, третє – за Тарасівськими школярами. Серед шкіл 1-2 ступенів перше місце вибороли учні Бобринецької ЗШ №3, друге – Свердловська загальноосвітня школа, третє за школярами із Червонозорівки.
Переможці районних змагань брали участь в обласній спартакіаді. Для цього було сформовано збірні команди, до складу яких.увійшли учні міських шкіл, а також школярі із Витязівської, Кетрисанівської, Костомарівської, Новоградівської, Тарасівської, Червонозорівської шкіл.
Цього року, чи не вперше за весь час проведення змагань обласної спартакіади, Бобринецький район зайняв третє місце в загальному заліку. Такого результату досягнуто завдяки тісній співпраці вчителів фізичної культури навчальних закладів та тренерів викладачів дитячо-юнацької спортивної школи «Чемпіон».
У березні 2017 року в Кропивницькому відбулися обласні змагання з тенісу настільного серед учнів загальноосвітніх шкіл Кіровоградської області. Команду відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької райдержадміністрації представляли учні Тарасівської ЗШ І-ІІІ ступенів – Цимбаларь О. й Різун О. (директор навчального закладу Черненко І.П., вчитель фізичної культури Луценко В.А.) та учні Буховецької ЗШ І-ІІІ ступенів – Катюха К. й Лазарєва В. (директор навчального закладу Воронов М.І., вчитель фізичної культури Шевченко О.М.). У загальнокомандному заліку команда посіла 4 місце.У особистому заліку Цимбаларь О. зайняв перше місце, Різун О. – друге, ставши таким чином переможцями та призерами першості області 2017 року з настільного тенісу.
Наведені приклади спортивно-масової роботи показують систематичність та значну увагу представників різних гілок влади до зазначених питань.
Під час тематичного вивчення були відвідані загальноосвітні навчальні заклади: Устинівська загальноосвітня школа I-III ступенів, Докучаївська загальноосвітня школа I-III ступенів, Седнівська загальноосвітня школа I-III ступенів, Димитровська загальноосвітня школа I-III ступенів,  Витязівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, Тарасівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, Кетрисанівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, Федіївська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.
У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
v 1-4 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2016);
v 5-8 класи – «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Т. Круцевич та ін.);
v  9-11 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи» (за ред. С. Дятленка) та з відповідним розподілом годин:
v 4 класи - 3 години на тиждень;
v  5-9 – 3 години; 
v 10-11 класи – 2 години.
                Вивчення стану викладання фізичної культури в Устинівській, Докучаєвській, Седнівській та Димитровській загальноосвітніх школах         I-III ступенів  показало, що вчителі Чорновол Наталія Іванівна, Добрянський Петро Іванович, (вища кваліфікаційна категорія), Ткаченко Володимир Олександрович Григоров Віталій Миколайович мають належну науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, на уроках забезпечують дотримання принципів доступності та  послідовності, враховують вікові та індивідуальні особливості учнів під час  вибору вправ.
Учителі на уроках фізичної культури створюють найкращі умови для розв’язання усіх завдань фізичного виховання, спрямовують самостійну роботу учнів,  чітко регламентують діяльність учнів, суворо дозують навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями. Вони навчають учнів виконувати організаційні та стройові вправи, комплекси загальнорозвивальних вправ з предметами і без предметів,  спеціальні, підготовчі й основні фізичні вправи з розділів навчальної програми. Значне місце в роботі з учнями приділяється рухливим та сюжетним іграм, тим самим, забезпечуючи біологічну потребу дитини в рухових діях.
В Устинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів фізичну культуру викладає Чорновол Н.І., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист (попередня атестація – 2013 рік), педагогічний стаж - 36 років.
                Чорновол Н.І. у своїй щоденній роботі використовує різноманітні форми виховання для того, щоб збільшити обсяг рухової активності своїх вихованців, залучає їх до здорового способу життя та систематичних занять фізичною культурою. Уроки Наталії Іванівни змістовні, цікаві для учнів. Вона правильно формулює мету й завдання уроків, раціонально розподіляє час між складовими частинами, обґрунтовано обирає форми і методи навчання та виховання, використовує індивідуальний і диференційований підхід до учнів. Для підвищення щільності уроків застосовує рухливі ігри, змагання.        Крім того, Чорновол Н.І. виконує функції методиста методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Устинівської райдержадміністрації з декількох напрямків діяльності й успішно з ними справляється.
                Вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни» показало, що вчителі Ткаченко В.О., Добрянський П. І., Стук В. М. надають значної уваги ретельній підготовці до уроків та пошуку ефективних форм і методів викладання тем предмета: загальновійськової, вогневої, тактичної підготовки, основ цивільного захисту та ін. На уроках використовують картки-завдання, таблиці, схеми, інформаційно-комунікаційні технології.
Викладачі мають навчальну програму предмета «Захист Вітчизни», на основі якої розробили поурочно-тематичні плани проходження навчального матеріалу, в яких передбачені теоретичні та практичні заняття. Для хлопців - вогнева, тактична, прикладна фізична підготовки, контрольні заняття, навчально-польові заняття.
Викладачі мають інструкції з дотримання правил техніки безпеки під час проведення занять та стрільб. Теми навчально-польових занять вичитувалися після проходження відповідних тем програми або під час проведення навчально-польових занять.
У Бобринецькому районі, після виділення з його складу Бобринецької ОТГ (відокремлено всі школи м. Бобринця) Тарасівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів стала однією з базових шкіл Бобринецького району з питань фізичного та військово-патріотичного виховання. Урок фізичної культури в школі посідає чільне місце серед предметів інваріантної складової базового навчального плану. Вихованці школи є постійними призерами та переможцями міських та районних змагань, беруть участь у складі збірних району в обласних змаганнях.  Вчитель фізичної культури Луценко В.А. проводить заняття на належному організаційно-методичному рівні. Під час проведення уроку під постійною увагою вчителя знаходяться основні фізичні якості учнів – витривалість, сила, швидкість та ін. Під час занять він використовує диференціацію навчальних завдань, метод колового тренування, уміло застосовує раціональні методи організації навчальної діяльності учнів, грамотно варіює їх в залежності від складності навчального матеріалу, етапу його вивчення, рівня фізичної підготовленості школярів та наявної матеріальної бази.
Основними  напрямками  роботи  вчителів фізичної культури           Босого В.В., Луценка В.А. (Витязівська та  Тарасівська загальноосвітні школи      І - ІІІ ступенів) є  інтенсифікація  колективної  роботи  учнів  на  уроках, досягнення  оптимальної  рухової активності  учнів  і  високої  щільності  уроку. Достатня  увага  приділяється  індивідуальній  роботі  з  учнями, які  віднесені  до  спеціальних  медичних  груп. Учителі поглиблюють науково-теоретичні  й спеціальні знання учнів в галузі фізичної культури, ведення здорового способу життя, закріплюють техніку виконання спеціальних, підготовчих та основних фізичних вправ з інваріантного та варіативного модулів програми.
Під час виконання складних вправ Ткаченко М. Г., Довбинщук О. В.          (Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Федіївська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів) обов’язково застосовують страховку та організовують відповідну допомогу, завжди особисто демонструють нові вправи, які розучуються на уроці. Для підвищення щільності уроків застосовують різні рухливі ігри, змагання та використовують усю площу майданчика. На уроках учителі дотримуються педагогічної етики, підтримують атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння, поважають гідність учнів, пропагують заняття з фізичної культури та здоровий спосіб життя, забезпечують диференційований підхід до уроків з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі.
На уроках з предмету «Захист Вітчизни» Босий В.В., Луценко В.А. чітко визначають основні завдання  і зміст занять, володіють методикою викладання предмета. Вчителі будують стосунки з учнями на основі Статутів Збройних Сил України.  Під  час  проведення  уроків  учні  отримують  знання  та  навички,  які  потрібні  військовослужбовцю  на  початковому  етапі   військової  служби. Пріоритетним напрямком є використання ІК-технологій на уроках, що значно підвищило ефективність уроків.
Робота районних методичних об’єднань
                З метою якісного розв’язання освітніх, виховних та оздоровчих питань всі педагоги відвіданих районів систематично проходять підвищення кваліфікації і професійної майстерності в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», а в міжкурсовий період на засіданнях постійно діючих методичних об’єднань учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
Районне  методичне  об’єднання  вчителів  фізичної  культури Устинівського району очолює досвідчений методист  РМК Чорновол Н.І. Планами роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури і захисту Вітчизни передбачено проведення та обговорення  відкритих уроків, фрагментів змагань, моделювання уроків, інструктування щодо проведення шкільних та участі в районних змаганнях, вивчення наказів та інших документів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання.
У  2016/2017  н. р.  методичне об'єднання  працює  над  проблемою «Особистісно орієнтоване навчання та виховання учнів засобами фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
                Члени  районного  методичного об'єднання  значну  увагу  приділяли  проведенню уроків фізичної культури та захисту Вітчизни, позакласної  фізкультурно-спортивної  роботи,  організації   та  участі  збірних  команд  закладів освіти  у   районній  спартакіаді  школярів.
У поточному навчальному році розглядались питання проведення моніторингу  стану здоров’я учнів, планування роботи шкільних методичних об’єднань, підвищення ефективності уроків фізичної культури, використання елементів інноваційних технологій в процесі фізичного виховання школярів тощо.
                Районне  методичне  об’єднання  вчителів  предметів «Фізична  культура»  та «Захист Вітчизни» Бобринецького району очолює Луценко В.А., учитель  Тарасівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Проблема: «Активізація військово-фізичного виховання на уроках фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни».
Планом роботи методичного об’єднання передбачено проведення відкритих уроків, вивчення наказів та інших документів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової, військово-патріотичної роботи, моделювання уроків, фрагментів змагань, інструктування щодо проведення шкільних та участі в районних змаганнях.
         Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України
Метою щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045, є визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.
Основними завданнями щорічного оцінювання є:
v    визначення рівня фізичної підготовленості населення України;
v    сприяння розвитку фізичної культури серед населення України;
v    формування у населення України потреби в руховій активності;
v    спрямування діяльності навчальних закладів, зокрема, на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України;
v    надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної підготовленості;
v    сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни;
v    сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного оцінювання різних вікових груп.
Проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, є обов’язковим.
Щорічне оцінювання проводиться у травні. Може бути встановлено інший строк проведення щорічного оцінювання з урахуванням особливостей діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій. На території Кіровоградської області проведення повинно відбутися у жовтні.
Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підготовленості різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості населення інших держав, зокрема країн євроатлантичного простору.
Щорічне оцінювання проводиться згідно з відповідними тестами і нормативами. Відповідальність за підготовку та організацію проведення щорічного оцінювання несуть керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.
 

 
Аналіз результативності участі вчителів у конкурсах
та інших науково-методичних заходах
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 07.03.2017 року № 160 «Про проведення          ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 27 – 28 квітня     2017 року проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу».
У конкурсі взяли участь 9 учителів: 
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя
Номер загальноосвітнього навчального закладу,
місто (село), район
1
2
3
1
Паскаль
Петро Андрійович
Сухоташлицький навчально-виховний комплекс  "Загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчаль-ний заклад" Вільшанської районної ради Кіровоградської області
2
Кривошея
Тетяна Григорівна
Ганнівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
3
Бондаренко
Оксана Петрівна
Дружелюбівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Доброве-личківської районної державної адміністрації Кіровоградської області
4
Степаненко
Олег Іванович
Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Знам'янської міської ради Кіровоградської області
5
Нетребенко
Олексій Олександрович
Комунальний заклад "Карлівське навчально-виховне об'єднання" Кіровоградської районної ради Кіровоградськоїобласті
6
Зибін
Анатолій Анатолійович
Комунальний заклад "Білозернівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Новгородківської районної ради Кіровоградської області"
7
Пузир
Валерій Валентинович
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
8
Чумак
Максим Олегович
Копанська загальноосвітня школа I-III ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області
9
Снопков
Олександр Вікторович
Олександрівський навчально-виховний комплекс «Загально-освітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Маловисківської міської ради Кіровоградської області

На підставі рішення обласного журі зазначеного вище конкурсу від              28 квітня 2017 року (протокол № 2) (наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 15 травня 2017  року № 407 «Про підсумки проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» визнано:
Паскаля Петра Андрійовича – учителя фізичної культури Сухоташлицького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Вільшанської районної ради Кіровоградської області (І місце);
                Кривошею Тетяну Григорівну – учителя фізичної культури Ганнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад   І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" (ІІ місце);
Бондаренко Оксану Петрівну – учителя фізичної культури Дружелюбівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа     I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області (ІІІ місце).
Деякі аспекти проведення  військово-патріотичного виховання як одного з важливих чинників національно-патріотичного виховання
Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.
Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. Відповідно до положень зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне виховання.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Відтак, зусилля керівників органів управління освітою, педагогів мають бути спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної навчально-виховної роботи.         Завдання навчальних закладів – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. При цьому патріотизм є чужим націоналізму, шовінізму, сепаратизму і космополітизму.
Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Для цього слід чітко усвідомлювати завдання національно-патріотичного виховання:
v  утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
v  виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
v  утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
v  культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
v  формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
v  усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
v  підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.
Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та використання її у повсякденному спілкуванні повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище має значний вплив на формування учня-громадянина, патріота України.
З огляду на вищезазначене рекомендуємо:
1. Районним методичним кабінетам (центрам):
1.1. Забезпечити належний рівень методичної та консультативної допомоги керівникам навчальних закладів, учителям предмету «Захист Вітчизни» щодо створення чи осучаснення кабінетів допризовної підготовки.
1.2. Продовжити вивчення та сприяти поширенню перспективного педагогічного досвіду учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
2. Районним методичним об’єднанням учителів предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» на засіданнях розглянути питання:
2.1. Методичні особливості організації і проведення навчально-польових занять.
2.2. Використання інноваційних технологій фізичного та військово-патріотичного виховання під час уроків з предметів «Фізична культура» і «Захист  Вітчизни».
3. Учителям фізичної культури:
3.1. Грунтовно опрацювати оновлені навчальні програми «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2016 р.), «Фізична культура. 5-9 клас» (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2017).
3.2. Акцентувати увагу на ефективній реалізації інваріантного модуля навчальної програми «Загальна фізична підготовка».
3.3. Неухильно дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності дітей під час проведення уроків з фізичної культури, позакласної роботи, спортивно-масових заходів, детальніше інструктувати учнів перед початком виконання фізичних вправ.
3.4. Використовувати під час уроку ігровий та змагальний методи навчання, проведення народних, рухливих ігор, естафет. Відповідно до програми в повному обсязі доводити  теоретико-методичні знання з фізичної культури.
4.  Учителям предмета «Захист  Вітчизни»:
4.1. Домагатися чіткого дотримання стосунків між учнями та викладачами на основі вимог загальновійськових статутів.
4.2. Заняття зі стройової підготовки проводити на спеціально розмічених стройових майданчиках.
                4.3. Під час проведення занять використовувати плакати, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
4.4. Неухильно дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності дітей під час проведення уроків з фізичної культури, позакласної роботи, спортивно-масових заходів, детальніше інструктувати учнів перед початком виконання фізичних вправ.
Питання для розгляду на секційних засіданнях учителів під час проведення серпневих конференцій освітян - 2018
Фізична культура
1. Реалізація оновленої навчальної програми з фізичної культури для     5-9 класів у контексті становлення нової української школи.
2. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в  загальноосвітніх навчальних у 2017/2018 навчальному році.
3. Формування фізичної культури  школярів у контексті реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення  щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України».
Рекомендована література
1. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. — К., 2005. — 195 с.
2. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Татьяна Круцевич. — К.: Олимпийская литература, 1999. — С. 30-46.
3. Кузнецов А.В. Спортивные игры и методика преподавания / Алексей Кузнецов. — М.: Физкультура и спорт, 1997. — 268 с.
4. Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх: монографія / І.Г. Максименко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 352 с.
5. Сватьєв А.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.В. Сватьєв, М.В. Маліков. — Запоріжжя: ЗДУ, 2004. — 195 с.
11. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: Навчальний посібник / Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.
12. Столітенко Є.В. Фізичне виховання учнів 1 – 11  класів у процесі занять футболом. – К.: ТОВ ВБ «Аванпост-Прим», 2011. – 300 с.
16. Худолій ОМ. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник / О.М. Худолій. - Харків: „ОВС», 2008. - 406 с.
17. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 / Богдан Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 272 с.
18. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Б.М. Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — Ч. 2. — С. 113-125.

«Захист Вітчизни»
1. Організаційно-методичні особливості викладання предмета «Захист Вітчизни» у  2017/2018 навчальному році».
 2. Підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.
3. Урок, як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни».
4. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники з вивчення предмета «Захист Вітчизни», рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.
Рекомендована література
1. Захист Вітчизни 10 клас / А. М. Бахтін, С. М. Василенко, В. М. Лелека та ін. – К.: Ліра–К, 2013. – 400 с.
2. Івашковський В. В. Педагогічні основи формування готовності старшокласників до служби в Збройних силах України / В. В. Івашковський : диc. ... канд. пед. наук. – К., 2002. – 199 с.
3. Конотопенко Я. І. Організація та методика допризовної підготовки : навч.-метод. посібник / Я. І. Конотопенко, М. І. Томчук – К. : Вежа, 1996. – 324 с.
4. Коробов М.Г. Організація і проведення навчально-виховного процесу з допризовної підготовки в школі: [методичний посібник] / М.Г. Коробов. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 160 с.
5. Лелека В.В. Захист Вітчизни. Організація та методика викладання предмета. 10–11 класи / В.М. Лелека. – Х. : Ранок, 2016. – 192 с.
6. Організація та методика викладання уроків предмета «Захист Вітчизни» : навчально-методичний посібник / Бахтін А.М., Василенко С.М. та ін. – Миколаїв  : Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2014.
7. Поурочні тести з предмета «Захист Вітчизни», 10-11 кл. : методичний посібник / Куришко К.А. – Рівне : Рівненський ОІППО, 2013.
8. Шевченко В. В. Педагогічна майстерність: метод. рек. на допомогу викладачам предмета “Захист Вітчизни” / О. В. Шевченко // Основи захисту Вітчизни, 2007. – № 8. – С.27-30. 


Підвищення ефективності навчально-виховного процессу з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». Науково-методичний вісник № 52. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 340 с.
Науково-методичний вісник № 51. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 379 с.
Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Фізична культура» у 2015/2016 навчальному році…………………240 

Коробов М.Г. Про підсумки обласної олімпіади зфізичної культури і спорту…2014

Коробов М.Г. Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів«Фізична культура» та «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах………………………………………………………………174

Коробов М.Г. Про викладання предмета «Фізична культура» в 2013-2014 навчальному році в контексті впровадження нового Державногостандарту базової і повної загальної середньої освіти…………………….. 265 

Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів…………………………………………………262 

Коробов М.Г. Методичні рекомендації вчителям фізичної культури щодо підвищення ефективності уроків та організації методичної роботи……186 


Комментариев нет:

Отправить комментарий